【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

回乡偶书 . 二首

webmaster@李松涛 提交于 周四, 05/09/2019 - 10:26

作者:【webmaster】    


 

回乡偶书.jpeg 

回乡偶书0.jpg

  

回乡偶书 . 二首

 作者:贺知章
朝代:唐朝

 
其一

 少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

笑问客从何处来。

 
其二离别家乡岁月多,

近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,

春风不改旧时波。

  
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】