【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】


 

陋室铭

webmaster@李松涛 提交于 周三, 11/14/2018 - 12:10

作者:【webmaster】    


 

陋室铭-唐-刘禹锡.jpeg  

陋室铭

 


 

作者:刘禹锡

朝代:唐朝

  

山不在高,有仙则名。

 

水不在深,有龙则灵。

 

斯是陋室,惟吾德馨。

 

苔痕上阶绿,草色入帘青。

 

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

 

可以调素琴,阅金经。

 

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

 

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

 

孔子云:何陋之有? 

 

  
 

 


 

审编:【webmaster】          校对:【webmaster】          关于:【webmaster】 

原创:【赛因拔都:XBATU.COM】          


【 XBATU . COM 】    【 MOZICHINA . COM 】    【 2858999 . COM 】